Spatial intelligence: inzicht in uw data

Spatial intelligence: inzicht in uw data

Spatial intelligence is het concept waarmee u geodata, meetdata en overige data zodanig integreert dat u eenvoudig, snel en plezierig inzicht krijgt in deze data. Het maakt gebruik van modellen en technieken die al geruime tijd in business intelligence worden gebruikt. Extra is dat state-of-the-art informatietechnologie het mogelijk maken om ook de geo-component hieraan toe te voegen: spatial intelligence. En juist dit is een grote stap vooruit: sectoren die van oudsher veel gebruik maken van geodata kunnen deze geodata nu beter combineren met andere data. Sectoren die al wel veel gebruik maakten van business intelligence ontdekken de meerwaarde van geo-analyses en –visualisaties.

Spatial intelligence brengt data naar de gebruiker

Spatial intelligence is een combinatie van technologie, data en organisatie. Iedere medewerker in een organisatie heeft data nodig om goede beslissingen te nemen. Welke data is niet alleen afhankelijk van de functie en de situatie maar is ook persoonsgebonden. Spatial intelligence maakt het mogelijk op de persoon toegesneden geoinformatie aan te bieden met de voor die persoon gewenste functionaliteit. Bijvoorbeeld een dashboard voor een bestuurder of manager met daarin een overzichtskaart van het gebied waarin in één oogopslag de prestaties van regio’s of objecten getoond worden. Een workbook in bijvoorbeeld Tableau (een spatial intelligence tool) waarmee een analist of beleidsmedewerker zelf analyses kan uitvoeren en resultaten in de vorm van een story of dynamisch rapport kan presenteren. Maar ook het dagrapport voor bijvoorbeeld de installatiebeheerder met daarin een overzicht van prestaties van de installatie die zij of hij wil weten.

Zo heeft bijvoorbeeld een manager van een OV-toezichthouder een dashboard met daarin een kaart van de regio waarin in één oogopslag getoond wordt welke buslijnen te snel, op tijd of te langzaam gaan. Hij kan met schuiven in het dashboard aangeven wat hij vindt wat te snel is of te langzaam is (30 seconden, 60 seconden, etc.). Hij kan eenvoudig bepalen of het real-time data moet zijn of dat het juist een terugblik is over de laatste 4 maanden. Indien gewenst kan hij verder inzoomen op de data en voor een specifieke buslijn zien hoe de verdeling was in rijtijden. En hij wil dit graag op zijn tablet zodat hij ’s ochtends gelijk de prestatie van gisteren kan bekijken.

Tableau workbook voor OV in Groningen

Verschuivende taken door spatial intelligence

Veel organisaties hebben medewerkers die specifiek belast zijn met het beschikbaarstellen van data en het uitvoeren van data-analyses. Meestal is dit op basis van ‘u vraagt wij draaien’. Omdat er steeds meer data is, de gebruikers meer vragen hebben en ook hogere eisen stellen aan de visualisatie gaat dit in een traditionele aanpak spaak lopen: het duurt te lang voordat er een antwoord is en men komt al helemaal niet toe aan het beantwoorden van de nieuwe vraag die het geleverde antwoord opriep.

In plaats van dit traditionele reactieve model is spatial intelligence pro-actief. Bepaal van te voren op basis van informatievraag en data-aanbod welke data beschikbaar wordt gesteld en geef de gebruiker zelf de middelen om afgestemd op functie, situatie en persoonlijke voorkeur de informatievraag te beantwoorden. Dit is mogelijk met de moderne spatial intelligence tools.

Levering van standaardrapportages versnellen

Een organisatie heeft verplichtingen om periodiek allerlei standaard rapportages te leveren. Het ontwikkelen van deze standaardrapporten kost nu vaak erg veel tijd. Oorzaken zijn het werken met incompetente tools die toevallig met een applicatie zijn meegeleverd, het niet op orde hebben van de brondata, veel discussie over de exacte inhoud en visualisatie, mutaties in de objecten waarover gerapporteerd moet worden ten opzichte van de vorige rapportageperiode. Spatial intelligence kan dit substantieel versnellen:

  • gebruik van methoden en technieken om data te modelleren, te standaardiseren en op orde te houden die al sinds jaar en dag in business intelligence worden gebruikt;
  • gebruik van geo-datamanagementsystemen waarin de vele functionaliteiten om data geïntegreerd en goed op te slaan ook daadwerkelijk worden gebruikt;
  • flexibele tool waarmee snel een prototype gemaakt kan worden zodat samen met de gebruikers interactief het gewenste rapport opgesteld kan worden.
Analyse van parkeerbezetting: overdag naast 's nachts gevisualiseerd

De tijd is rijp voor spatial intelligence

De hoeveelheid beschikbare meetdata en geodata groeit snel. Moderne informatietechnologie maakt dit mogelijk. Sensoren worden beter en goedkoper, communicatie tussen apparaten wordt sneller en goedkope en databasemanagementsystemen PostgreSQL/Postgis kunnen verschillende soorten data geïntegreerd opslaan tegen lage kosten.

In moderne analyse- en visualisatietools zoals Tableau en Qlikview neemt geodata een prominente plaats in. Hierdoor kunnen nu ook niet-GIS-medewerkers geo-analyses uitvoeren en mooi geo-visualisaties maken.

Maar het is niet alleen technologie die het mogelijk maakt. Stimulering van open data is een belangrijk fenomeen. Juist ook geodata, data die voorheen erg duur was, wordt nu vaak gratis ter beschikking gesteld. De TOP10NL, BAG, AHN2, Openstreetmap zijn slechts enkele voorbeelden.

Een ander belangrijke is standaardisatie van data: standaardisatie in formaten, standaardisatie in codering, standaardisatie in uitwisseling en, lastiger, standaardisatie in betekenis. In de watersector is Aquo al geruime tijd aanwezig als datastandaard en verkeer wordt bijvoorbeeld Govi gebruikt voor de ontsluiting van real-time OV-data.

Kortom de middelen zijn aanwezig om spatial intelligence in te voeren en zo inzicht in uw data te gebruiken om de bedrijfsprocessen verder te verbeteren.

Spatial intelligence invoeren

Het mooie van spatial intelligence is dat klein begonnen kan worden en stap voor stap verder ingevoerd kan worden. Het is al vaak verbluffend hoe direct meer inzicht wordt verkregen door een bestaande database in een organisatie te ontsluiten met een moderne visualisatietool zoals Tableau. Al snel ontstaat dan de behoefte om data uit verschillende bronnen te combineren en te integreren. Hiervoor wordt dan een geïntegreerde geodatabase ingericht die verschillende soorten data uit verschillende bronsystemen integreert. Bewezen technieken en modellen uit de business intelligence (bv. data warehouse sterschema) zijn hiervoor een belangrijke bron.

Succesvolle invoering valt of staat met het vakmanschap van het projectteam. Kennis en ervaring met datamodellering, geodata en de mogelijkheden maar ook juist onmogelijkheden van tools zijn cruciaal.

Tot slot

Wil u meer weten wat spatial intelligence voor u kan betekenen neem dan contact op met Jeroen Nijhuis of Harold van Heerde van Irias Informatiemanagement.